Rừng Thiền Rực Ánh Từ Bi

02/12/2015 | Thơ văn

1.

Từ ngàn xưa Phật đản sinh
Ca Tỳ La Vệ tâm linh khai nguồn
Thinh văn La-hán thiên hương
Mạng mạch Phật pháp suối trường thiên thu
Ca Diếp – A Nan vô ưu
Mã Minh – Long Thọ… trượng phu bồ-đề
Đa La – Bát Nhã xum xuê
Bồ Đề Đạt Mạ lối về tịnh không
Trung Hoa trổ nụ đơm bông
Huệ Khả – Tăng Xán tươi hồng thiền gia
Đạo Tín – Hoằng Nhẫn ngát tòa
Huệ Năng ly xả… ma ha tuyệt kỳ!
Rừng thiền rực ánh từ bi
Sắc không huyền diệu lưu ly hương mầu.
2.
Ấn – Hoa gậy trúc bắc cầu
Huỳnh y phất phới tâm giao dặm ngàn
Tỳ Ni Đa Lưu Chi… sang
Ấn – Hoa – Việt… hiển đạo tràng xưa sau
Vô Ngôn Thông phạm âm trao
Thảo Đường ẩn hiện muôn màu vân du
Ba la mật thị công phu
Ba la mật nhập diệu thù long lanh!
Trần Nhân Tông dũng xuất thành
Trúc Lâm thiền phái ứng danh Phật hoàng
Thiền Việt hương sắc thơm lan
Pháp Loa nhiếp thụ, Huyền Quang thừa truyền
Chuyển luân pháp vị diệu huyền
Ngàn năm thơm ngát hương thiền thanh lương
Lý – Trần vang vọng mười phương
Đạo đời hòa hợp sáng gương đại từ
Phật là tỏ rạng chơn như
Pháp là hành xứ kinh thư đồng trần
Tăng là khai thị độ nhân
Khứ lai phương tiện hóa thần hoằng dương
Bồ-tát dầu dãi gió sương
Nắng mưa vui chịu trăm đường gian nan!
Dù gặp cay đắng phũ phàng
Hay là cung kính cúng dàng phủ phê…
Một lòng kham nhẫn trọn bề
Tinh tấn du hóa không hề thối tâm
Đạo mầu vi diệu thậm thâm
Tịnh lạc nhân thế trăng rằm lung linh.
3.
Việt Nam non nước hữu tình
Hai ngàn năm đẹp quang minh quê hiền
Đạo pháp – Dân tộc thắng duyên
Phụng sự Tổ quốc ba miền thăng hoa
Đạo pháp – Dân tộc kết tòa
Từ bi – Trí tuệ chan hòa nghĩa nhân
Hòa bình tương ái tương lân
Tăng trưởng đạo đức vạn phần phổ tuyên
Ngàn đời chí nguyện Tổ tiên
Chúng sanh làm gốc… hiện tiền tâm cơ
Đạo pháp – Dân tộc phụng thờ
Dám đâu phai nhạt lu mờ hồng ân
Tự do – Độc lập nối vần
Ấm no hạnh phúc tình thân thanh bình
Bắc – Trung – Nam hiển tâm linh
Phật giáo thống nhất pháp tình hưng long
Vạn lòng chung sức chung lòng
Trăm sông ngàn suối thanh trong từ hòa
Phật giáo Việt Nam một nhà
Ma-ha-Bát-nhã ba-la-mật thiền
Ba mươi mốt năm tụ hiền
Thượng – Hạ cơ sở ba miền xương minh
Chung lưng đấu cật tận tình
Điều hay điều tốt như in sen vàng
Điều dở điều xấu xua tan
Hổ thẹn sắc huyễn, vượt ngàn không hư!
Quyết nương chánh lý bi từ
Xa lìa chấp thủ tịnh trừ mê tham!
Tự thắng tâm, sám lỗi lầm
Trưởng dưỡng phẩm hạnh, thượng tầm đức tu
Thương đời phải gắng công phu
Thương người phải gắng điều nhu chính mình.
4.
Tổ xưa tích tụ uy linh
Đời đời bồi đắp đạo tình tử tôn
Nay ta nối dấu Linh Sơn
Một lòng một dạ lối mòn mà đi…
“Thiểu dục tri túc” khắc ghi
Tâm đức, tuệ giải… thắng si mới thành
Sắc trần, lục tặc vây quanh
Nhiễm tâm non dạ tử sanh luân hồi!
Dòng đời ba mốt năm trôi
Vô thường chứng ngộ qua rồi tháng năm
Một lòng kiên định bền tâm
Vô lượng công đức thậm thâm tuyệt vời!
Trượng phu vì đạo vì đời
Từ bi hỷ xả… thời thời tiến tu
Tích tụ phạm hạnh công phu
Vô sanh pháp nhẫn võng thù hạo nhiên!
Nam-mô Phật tổ đại hiền
Đại bi, đại trí… trường miên quả lành
Nam-mô đức hóa thiên sanh
Vô lượng quang thọ viên thành báu thân.
                                             Trần Quê Hương 
                                            TP.HCM, tháng 11-2012

Comments

comments