Lễ An Vị Cốt Tháp mới tại Chùa Linh Quang

Hình ảnh lễ An Vị Cốt sang Tháp mới tại Chùa Linh Quang:

Anvicot_LinhQuang-1

Hình ảnh cốt tháp mới tại chùa Linh Quang

Anvicot_LinhQuang-2

Anvicot_LinhQuang-3

Anvicot_LinhQuang-4

Quý Thầy cùng  phật tử làm lễ tụng kinh

Anvicot_LinhQuang-5

Anvicot_LinhQuang-6

Anvicot_LinhQuang-7

Anvicot_LinhQuang-8

Anvicot_LinhQuang-9

Anvicot_LinhQuang-10

Thầy làm lễ An Vị Cốt tại Tháp mới 

Anvicot_LinhQuang-11

Anvicot_LinhQuang-12

Anvicot_LinhQuang-13

Anvicot_LinhQuang-14

Anvicot_LinhQuang-15

Quý phật tử chụp hình lưu niệm bên người thân

Anvicot_LinhQuang-16

                                                                                                                                                                 BBT Website

Comments

comments