Kế hoạch thi văn nghệ chào mừng Phật Đản 2014 tại Chùa Vạn Thọ

kehoachthivannghe

* Hình tập văn nghệ tại Chùa Vạn Thọ:

 vannghe2014-1

vannghe2014-2

vannghe2014-3

vannghe2014-4

vannghe2014-5

vannghe2014-6

vannghe2014-7

vannghe2014-8

vannghe2014-9

vannghe2014-10

vannghe2014-11

vannghe2014-12

vannghe2014-13

vannghe2014-14

vannghe2014-15

                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments