Chùa Pháp Hoa Q.6: Lễ Hoàn Đàn Dược Sư và Vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

22/11/2015 | Chùa Pháp Hoa, Tin Mới

Ngày 19/02 Ất Mùi (07/04/2015) Chùa Pháp Hoa trang trọng tổ chức Lễ Hoàn Đàn Dược Sư Cầu Quốc Thới dân an và Lễ Vía Quán Thế Âm như sau:

16 giờ:          Lễ Quy Y Tam Bảo
18 giờ:          Phóng sanh
18 giờ 30:     Lễ Hoàn Kinh Dược Sư

Lễ Vía Quán Thế Âm: Diễu hành hoa đăng và Lễ Vía
Cuối cùng :  Cúng dường Trai Tăng và phật tử dùng tiểu thực

* Sau đây là hình ảnh buổi lễ : Lễ Quy Y Tam Bảo

PH_QuyY (1)

PH_QuyY (2)

PH_QuyY (3)

PH_QuyY (4)

PH_QuyY (5)

PH_QuyY (6)

PH_QuyY (7)

PH_QuyY (8)

PH_QuyY (9)

PH_QuyY (10)

PH_QuyY (11)

PH_QuyY (12)

PH_QuyY (13)

PH_QuyY (14)

PH_QuyY (15)

PH_QuyY (16)

* Lễ phóng sanh tại Chùa Pháp Hoa:

PH_PhongSanh (1)

PH_PhongSanh (2)

PH_PhongSanh (3)

PH_PhongSanh (4)

PH_PhongSanh (5)

PH_PhongSanh (6)

PH_PhongSanh (7)

* Lễ Hoàn Đàn Dược Sư :

 PH_HoanDanDuocSu (1)

PH_HoanDanDuocSu (2)

PH_HoanDanDuocSu (3)

PH_HoanDanDuocSu (4)

PH_HoanDanDuocSu (5)

PH_HoanDanDuocSu (6)

PH_HoanDanDuocSu (7)

PH_HoanDanDuocSu (8)

PH_HoanDanDuocSu (9)

PH_HoanDanDuocSu (10)

* Lễ Vía Quan Âm:

PH_Via_QuanAm (1)

PH_Via_QuanAm (2)

PH_Via_QuanAm (3)

PH_Via_QuanAm (4)

PH_Via_QuanAm (5)

PH_Via_QuanAm (6)

PH_Via_QuanAm (7)

PH_Via_QuanAm (8)

PH_Via_QuanAm (9)

PH_Via_QuanAm (10)

PH_Via_QuanAm (11)

PH_Via_QuanAm (12)

* Hình ảnh cúng Trai Tăng tại Chùa:

PH_TraiTang (1)

PH_TraiTang (2)

PH_TraiTang (3)

PH_TraiTang (4)

PH_TraiTang (5)

* Hình ảnh khác tại buổi lễ:
PH_Khac (1)
PH_Khac (2)
PH_Khac (3)
PH_Khac (4)
PH_Khac (5)
PH_Khac (6)
PH_Khac (7)
                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments