Chùa Linh Quang: Chương trình mừng Xuân Giáp Ngọ – 2014.

CT_XuanGiapNgo

* Chùa Linh Quang treo đèn chuẩn bị mừng xuân Giáp Ngọ:

treden_2014-1

treden_2014-2

treden_2014-3

treden_2014-5

treden_2014-6

treden_2014-7

treden_2014-8

treden_2014-9

treden_2014-12

treden_2014-13

treden_2014-14

treden_2014-15

treden_2014-17

treden_2014-18

treden_2014-19

treden_2014-20

treden_2014-21

treden_2014-22

treden_2014-23

treden_2014-27

treden_2014-28

TuThien_2014-1

TuThien_2014-2

TuThien_2014-3

TuThien_2014-4

TuThien_2014-5

TuThien_2014-6

TuThien_2014-7

TuThien_2014-8

                                                                                                                                                                     BBT Website

Comments

comments