Phật Học

no image

Bản ý của Tịnh độ tông

02/12/2015

Tịnh Độ tông chủ trương niệm Phật, quán tưởng Đức Phật A Di Đà và...

no image

Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh

02/12/2015

Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng...

no image

Cõi Cực Lạc có hay không?

02/12/2015

Niệm Phật là một pháp môn tu tập rất căn bản và phổ biến trong...

no image

Luật Nhân quả do ai điều khiển?

02/12/2015

Tự thân tiến trình nhân – duyên – quả cũng do duyên sinh, vô ngã...

no image

Phước báo của sự tùy hỷ

02/12/2015

Người tu học Phật ai cũng biết bố thí hay hoạt động từ thiện là...

no image

Niệm Phật – Pháp môn viên mãn

02/12/2015

Niệm Phật là pháp môn tương nhiếp hết thảy pháp môn, gom thâu cả Phật...

no image

Nói về “Phương pháp tu Tịnh Độ và Thiền.”

02/12/2015

Trong nhà Phật không có pháp nào chống đối với pháp nào, chỉ phương pháp...

no image

Tịnh độ tông

02/12/2015

Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông (zh. jìngtǔ-zōng 淨土宗, ja. jōdo-shū), có khi được...

no image

Pháp môn Tịnh độ

02/12/2015

Tịnh Độ là một trong mười tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Đây là...

no image

Niệm Phật có nghĩa là…

02/12/2015

…Có nghĩa là buông và bỏ. Buông và bỏ cái tôi và cái của tôi....