Chùa Kim Thiền TG tổ chức Khoá tu “Một Ngày Hướng Phật”

Chùa Kim Thiền TG tổ chức Khoá tu “Một Ngày Hướng Phật” vào ngày 20al của mỗi tháng dành cho Phật Tử vùng Cù Lao Tân Thới, H.Tân Phú Đông, T.Tiền Giang.

1

2

3

4

5

6

7

7a

8

8a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

BBT Website

Comments

comments